poniedziałek, 25 lipca 2016

Herbaria w zbiorach Biblioteki Elbląskiej


Herbaria w zbiorach Biblioteki Elbląskiej to tytuł wystawy posterowej prezentującej zielniki ze zbiorów zabytkowych biblioteki, którą można oglądać w centrum elbląskiego Starego Miasta (między Katedrą św. Mikołaja a Ratuszem Staromiejskim). 

Koncepcję wystawy opracowała Ewa Chlebus. Księgi obfotografowała Joanna Sroka. Opracowanie graficzne wykonała Ada Ronżewska-Kotyńska.

Zapraszamy!


      
            W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych zielników, z których wiele jest bogato ilustrowanych. Część z nich prezentuje rośliny w kontekście ich zastosowania w medycynie, gospodarstwie domowym czy weterynarii, podczas gdy inne służą raczej systematyzacji wiedzy botanicznej. Unikatem w skali kraju jest najstarszy z zielników – Herbarius wydany w 1485 roku w oficynie Iohannesa Petriego w Passau. Na szczególną uwagę zasługuje również zredagowany w języku polskim Zielnik Szymona Syreniusza z 1613 roku.
            Zachowane w zbiorach Biblioteki Elbląskiej zielniki pozwalają prześledzić rozwój wiedzy o roślinach i ich systematyzacji, ale również zmiany w podejściu do ich przedstawiania. O ile drzeworytnicze ilustracje w najstarszych zielnikach są dość schematyczne i umowne, przedstawienia w kolejnych dziełach zmierzają w kierunku coraz większego realizmu, a nawet naturalizmu (ukazywanie uschniętych liści czy złamanych gałązek). Niemieckie herbaria już w pierwszej połowie XVI wieku osiągnęły bardzo wysoki poziom edytorski. Do najbardziej znanych należą Herbarium vivae eicones Otto Brunfelsa (1530), do którego ilustracje wykonał uczeń Dürera Hans Weiditz, a także Comentarii in sex libros Pedonii Dioscoridis Pietro Andrea Mattiolego z 1583 r. Niestety nie zachował się w zbiorach elbląskich egzemplarz  De historia stirpium Leonharta Fuchsa z 1542 roku, notowany w przedwojennym katalogu Biblioteki. Część ilustracji kolorowanych była ręcznie, jak w przypadku wspomnianego Herbariusa z 1485 roku, czy dzieła New Kreuterbuch Jacoba von Bergzabern zw. Tabernamontanusem z 1588 r.
            Już pod koniec XVI stulecia do ilustrowania zielników zaczęto wykorzystywać technikę miedziorytu, która pozwalała na dokładniejsze odwzorowanie detali budowy roślin. Szczyt popularności miedziorytniczych ilustracji przypada na wiek XVIII. Pod wpływem rozwoju badań mikroskopowych rośliny przedstawiane są  wraz z powiększonymi szczegółami ich budowy i przekrojami. Przykładem zielnika z kolorowanymi ręcznie ilustracjami miedziorytniczymi jest atlas Botanisches Bilderbuch für die Jugend und Freunde der Pflanzenkunde Friedricha Drevesa i Friedricha Gottloba Haynego wydany w latach 1794-1801, czy publikacja Einheimische Giftgewächse Welche Für Menschen Am Schädlichsten Sind Johanna Mayera z 1798.
            W XIX wieku do przedstawiania roślin zaczęto stosować technikę litografii. Zachowany w zbiorach Biblioteki Elbląskiej atlas botaniczny Plantæ medicinales oder Sammlung offizineller Pflanzen to pierwsze wydawnictwo botaniczne z ilustracjami wykonanymi w tej technice.
            Najciekawsze ilustrowane zielniki zachowane w zbiorach Biblioteki Elbąskiej można oglądać na stronie Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra

1 komentarz :